Download PDF by Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu: 1989-2009. Godine prevrata : početak inkluzije ili

By Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu

ISBN-10: 9958988968

ISBN-13: 9789958988967

Show description

Read Online or Download 1989-2009. Godine prevrata : početak inkluzije ili ekskluzije? (zbornik radova sa međunarodne konferencije) PDF

Similar nonfiction_4 books

New PDF release: Village Of Twilight (CHILL)

Village of Twilight is an event within the jungles of Yucatan to be used with the coolness online game method. within you can find the nature playing cards, maps, historical past info, and hours of exciting role-playing enjoyable.

Download e-book for iPad: Write on target: the direct marketer's copywriting handbook by Donna Baier Stein; Floyd Kemske; Foreword

A advisor to writing a money-generating revenues letter for a person with a product to promote. additionally incorporated are the best way to write for direct reaction print, radio and telemarketing with useful examples of writing in all parts.

John H. Byrne's Learning and Memory. A Comprehensive Reference PDF

V. 1. studying concept and behavior / quantity editor, Randolf Menzel -- v. 2. Cognitive psychology of reminiscence / Henry L. Roediger III -- v. three. reminiscence structures / quantity editor, Howard Eichenbaum -- v. four. Molecular mechanisms of reminiscence / quantity editor, J. David Sweatt.

Additional resources for 1989-2009. Godine prevrata : početak inkluzije ili ekskluzije? (zbornik radova sa međunarodne konferencije)

Sample text

Zaklju~uje eru revolucija, koje su po~ele 1789. a 1917. do`ivjele novi polet. 1989. 2 Ostaje sasvim upitno da li se demokratija i revolucija mogu razdvajati na ovako dirljiv srednjoevropski na~in. „Mi“, s Juga, ne{to smo drugo i nismo u tom filmu. Ova godina ne mo`e se istra`ivati izolirano i mimo {ireg povijesnog konteksta. Unazad – bez razumijevanja posljedica i zna~enja 1968. godine, unaprijed bez razumijevanja krize finansijskog kapitalizma u njegovoj najnovijoj fazi „neuro-kapitalizma“ ili prema najnovijoj sintagmi „kasino-kapitalizma“:3 Fenomenologija duha indignirano se odstranjuje.

Globalisierung und Krise“, Edition Blätter, Berlin 2009. ) Tranziciona iskustva europskih zemalja odaje uzurpatorsku sklonost neuro-znanosti da budu ne samo jedina prirodoznanstvena duhovna znanost, ve} i vode}a znanost 21. stolje}a. Temelj, impetus i obe}anje ovog zahtjeva je njihova maksima da je cjelokupno ljudsko pona{anje odre|eno zakonitostima aktivnosti nervnih }elija i na~inom kako su one organizirane u mozgu. 4 Rupnikova iluzija o tome da je 1989. godina, „revolucija kao restauracija“, pobije|ena od demokratije, ili ta~nije, da je „ideja revolucije“ izgubila od „ideje demokratije“ zaslu`ivala bi iscrpniju analizu, ali se umjesto toga opredjeljujem za generalnu tezu ove studije, proisteklu iz duha kriti~kog tuma~enja Marxove teze o svakoj politi~koj revoluciji kao revoluciji koja neizbje`no pripada bitnim mogu}nostima „gra|anskog dru{tva“.

Odnos prema evropskoj buržoaskoj tradiciji Svugdje su, ~ini se, dinamika, odr`ivost i uspjeh tranzicije bili, i jo{ uvijek su povezani s kolektivnim odnosom prema toj evropskoj bur`oaskoj tradiciji: • Koliko su jaki i duboki bili njeni dru{tveni korijeni u referiranom periodu? • Koliko je ipak bila zastupljena u kolektivnom sje}anju u trenutku kada je taj odnos napravljen? • Koliko su je sna`no fizi~ki u dru{tvu predstavljale osobe koje su je utjelovljivale? [ta to zna~i u slu~aju zemalja Jugoisto~ne Evrope, a posebno dr`ava na prostoru biv{e Jugoslavije?

Download PDF sample

1989-2009. Godine prevrata : početak inkluzije ili ekskluzije? (zbornik radova sa međunarodne konferencije) by Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu


by Donald
4.3

Rated 4.66 of 5 – based on 14 votes